دوره های آموزشی کارکنان شهرداری استان آذربایجان غربی

محتوای آموزشی دوره ها بترتیب جدول جهت دانلود:

عناوین دوره های آموزشی
عنوان مدت عنوان مدت عنوان مدت
محدوده های شهری 16 طرح توسعه شهری 24 کمیسیون ماده 100 16
کنترل نقشه های ساختمانی 16 مقررات عمومی اراضی و املاک 16 نقشه خوانی 16
کمیسیون ماده 5 10 انطباق کاربری 16 گردش مکاتبات اداری 16
طرح طبقه بندی مشاغل 32 اصول گزارش نویسی 12 بیمه اجباری تامین اجتماعی 6
آئین نامه معاملات 16 تعرفه عوارض 16 آشنایی با دعاوی دادخواست و لوایح 24